Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6

Mateřská škola Karla Čapka, Krnov

Platby

PLATBY
Platba úplaty za předškolní vzdělávání (tzv. školného):
 • číslo účtu pro platby školného: 153391145 / 0300
 • variabilní symbol pro platby školného = prvních 6 čísel rodného čísla dítěte
  Pro školní rok 2019/2020 je stanovena úplata ve výši 500,- Kč / měsíc pro dítě na celodenní vzdělávání.
  Dítě v posledním ročníku docházky do MŠ (děti 5-6 leté a děti s odkladem školní docházky) úplatu (školné) neplatí.
  Děti, které jsou přijaty ke vzdělávání na 4 hodiny denně platí školné ve výši 2/3 celkové částky – viz směrnice na vybírání úplaty.
  Na prázdniny je stanovena úplata poměrnou částkou, přesně podle počtu dnů, kdy je mateřská škola v provozu.

  Platby stravného:
 • číslo účtu pro platby stravného : 153391145 / 0300
 • variabilní symbol pro platby stravného = bude přidělen vedoucí školní jídelny
  Cena za celodenní stravu: 33,- Kč, děti po odkladu školní docházky (6-7 leté): 35,- Kč.
  Úhrada stravného musí být provedena měsíc předem (do posledního dne předcházejícího měsíce). Možnosti platby stravného a odhlašování viz. Řád stravování
 • SANKCE A UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
  Sankce při neplacení a porušování školního řádu
 • Pokud zákonný zástupce neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu, je povinen dohodnout s ředitelkou mateřské školy náhradní termín splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání. Pokud nedodrží ani tento dohodnutý termín splatnosti, ředitelka jej písemně vyzve k úhradě.
 • Pokud ani po písemné výzvě zákonný zástupce úplatu za vzdělávání neuhradí ve stanoveném náhradním termínu, zahájí ředitelka správní řízení, ve kterém rozhodne o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.
 • Tímto ukončením předškolního vzdělávání se ovšem neruší povinnost uhradit úplatu za vzdělávání za období, ve kterém dítě do MŠ docházelo, dlužná částka bude vymáhána soudní cestou.

  Ukončení předškolního vzdělávání
  Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, pokud:
 • se dítě bez omluvy neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny (zákon č.561/2004 Sb., §35,písm.a)
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (zákon č.561/2004 Sb., §35,písm.b)
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo poradenské zařízení (zákon č.561/2004 Sb., §35, písm.c)
 • zákonný zástupce pravidelně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady (zákon č.561/2004 Sb., písm.d)
 • Kontakt školky
  Mateřská škola,
  Karla Čapka 12a,
  794 01 Krnov,
  příspěvková organizace
  Telefon: 554 612 860
  E-mail: mskcapka@seznam.cz
  Kontakt jídelny
  Telefon pro odhlášku stravy: 734 620 191
  E-mail pro odhlášku stravy: sjkcapka@seznam.cz